Karin Jansson

Karin Jansson

Kontakt: karin(at)yogasala.se, 073-929 64 66.

Vinyasa, hathayoga, gravidyoga och yinyoga.